Privacy statement

 

Privacyverklaring Welnu

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Welnu. U dient zich ervan bewust te zijn dat Welnu niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Welnu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

TOELICHTING
In deze privacyverklaring wordt een toelichting gegeven hoe deze organisatie om gaat met privacygevoelige informatie in het kader van de AVG. Er wordt ingegaan op de organisatie, hoe persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze worden verwerkt, hoe lang de gegevens worden bewaard, het delen met anderen, websitebezoek en hoe u gegevens kunt inzien en laten aanpassen.

DEZE ORGANISATIE
Welnu produceert en levert infraroodsystemen voor verwarmingsdoeleinden. Het vestigingsadres is

Marketing 47
69212 RE DUIVEN

T 06 137 85 550
E infrarood@welnu.org

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Welnu kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de organisatie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website gegevens verstrekt. Welnu kan de volgende persoonsgegevens verwerken: gegevens betreffende uw organisatie – voor- en achternaam – adresgegevens – telefoonnummer – e-mailadres – Internet-Protocol-adres.

WAAROM HEEFT WELNU GEGEVENS NODIG?
Welnu verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en om u informatie te verstrekken als u daar om verzoekt. Ook gebruiken wij gegevens voor het leveren van producten en het leveren van diensten en service. Daarnaast kan Welnu uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Dit houdt in het opstellen van overeenkomsten, het toezenden van facturen, het op de hoogte houden omtrent ontwikkelingen omtrent uw project of anderszins activiteiten ontplooien om onze dienstverlening uit te voeren. Ook houden we u op de hoogte van wijzigingen van onze diensten of projecten.

HOE LANG BEWAART WELNU UW GEGEVENS?
Welnu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de relatie die u heeft met ons. Bij een verkennend contact verwijderen wij uw gegevens binnen een jaar en bij afname van producten zal de bewaartermijn zich uitstrekken over enkele jaren. Een mogelijk langer bewaren dan volgens genoemde procedures vindt plaats als dit het gevolg is van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het bewaren van boekhoudkundige informatie het kader van de belastingwetging, waarvoor een termijn geldt van 7 jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN
Welnu verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met andere partijen die mogelijk privacygegevens ontvangen om hun taak uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld de accountant, het automatiseringsbedrijf en het IT-bedrijf dat zorg draagt voor de verspreiding van eventuele nieuwsbrieven. Met deze partijen heeft Welnu privacyovereenkomsten gesloten om het vertrouwelijk behandelen en de beveiliging te waarborgen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Welnu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Welnu gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Welnu maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie www.policies.google.com

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen ook als u in eerdere instantie toestemming hebt gegeven tot verwerking. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kantoor@welnu.org. U heeft hierbij het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen inhoudt dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek van verwijdering of toezenden van gegevens reageren. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens, waar Welnu gehoor aan geeft.
Mocht u van opvatting zijn dat wij in gebreke zijn gebleven bij het vertrouwelijk behandelen van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw beklag doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGEN
Welnu neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Welnu verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Welnu telefoon 06 137 85 550 of e-mail kantoor@welnu.org. Ook zal Welnu er op toezien dat geen persoonlijke gegevens worden ontvreemd en mocht dit om wat voor reden dan ook het geval kunnen zijn, worden onmiddellijk de daarvoor aangewezen autoriteiten in kennis gesteld en adequate maatregelen getroffen om de gevolgen tot een minimum te beperken.

DISCLAIMER WEBSITE WELNU.ORG
Deze disclaimer is van toepassing op de door Welnu geëxploiteerde website, www.welnu.org.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Welnu geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Ook aanvaardt Welnu geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke u via deze site kunt bereiken. Het is de gebruiker van de website toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.